دانلود رایگان


تحقیق آماده در مورد ارتباط فقر با انحراف - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد ارتباط فقر با انحراف با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 29 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد ارتباط فقر با انحراف
عنوان : ارتباط فقر با انحراف
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 29 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :
چكيده 3
مقدمه 3
مفهوم شناسي 4
گونه هاي فقر و انحراف در متون ديني 5
1. فقر و انحراف فكري 5
2. فقر و انحراف اخلاقي 10
جمع بندي و نتيجه گيري 19
پيشنهادها 22
منابع 23

چکیده :
فقر زمينه و بستر مناسبي براي پيدايش بسياري از انحرافات است. بر اساس آموزه هاي دين مبين اسلام، فقر نه تنها بر كردار و رفتار افراد فقير تأثير منفي دارد، بلكه حتي بنيان هاي فكري و اعتقادي آنان را نيز مضطرب و لرزان مي سازد; چراكه كسب درجات بالاي ايمان نيازمند شناخت قوي و خرد ديني است. كسب اين امتيازات نيازمند فرصت ها، وسايل و امكاناتي است كه در شرايط عادي، فقرا از داشتن اين امكانات در حد مطلوب محرومند. هرچند اين ارتباط مطلق نيست و اغنيا هم دچار انحراف از نوع ديگر مي شوند، اما زمينه و بستر در شرايط فقر براي انحراف مساعدتر است.

تأثير ويرانگر فقر بر رفتار فقير به دليل تحقير، برچسب كجروي و بيگانگي نسبت به آداب و رسوم پذيرفته شده در جامعه مي باشد. علاوه بر اين، افراد محروم در بسياري موارد امكانات، وسايل و فرصت هاي موردنياز براي نيل به اهداف مشروع اجتماعي را در اختيار ندارند. اين بدان معنا نيست كه انحرافات در فقرا و فقيران خلاصه گردد، بلكه نوع، انگيزه، علل انحراف و كجروي ثروتمندان با فقرا تفاوت دارد; حتي كجروي ثروتمندان نسبت به نوع انحراف و كجروي فقرا زيان آورتر و ويرانگرانه تر مي باشد.

از سنخ شناسي انحرافات و كجروي فقرا معلوم مي شود كه كجروي آنان يا براي تأمين معيشت و يا ناشي از حقارت و ضعف اعتماد به نفس مي باشد. از اين رو، به هر ميزاني كه اين دو مشكل برطرف شود، به همان ميزان احتمال انحراف فقرا نيز كمتر خواهد شد.
مقدمه :
همواره در طول تاريخ بهره مندي از امكانات مادي براي بشر مهم و حياتي بوده است. گاهي براي به دست آوردن منابع ارزشمند و كمياب، كشمكش هايي بين انسان ها شكل گرفته است. به موازات افزايش جمعيت، كشمكش و تعارض براي تسلط بر منابع ارزشمند نيز فزوني يافت. در اين ميان، برخي به دلايلي همچون كمبود منابع و امكانات و وجود تزاحم در تقاضاهاي مردمان، عقب مانده و دچار فقر و محروميت گرديدند. در حالي كه عده اي ديگر توانستند امكانات بيشتري به دست آورده، فاصله چشمگيري را با ديگران ايجاد نمايند.

هرچند فاصله اندك و بسامان در يك جامعه نه تنها مشكل جدي فرا راه جامعه نخواهد نهاد، كه فوايدي نيز دارد; اما اگر اين فاصله زياد گردد، تبعات و نمودهاي دردناكي را در سطح جامعه خواهد داشت. اين مشكل در صورتي پيچيده تر خواهد شد كه معناي «نداري» در جامعه تغيير كرده و از فقدان امكانات ضروري زندگي، به فقدان هر آن چيزي كه طبقه مرفّه جامعه در اختيار دارند تبديل گردد. اين تغيير زماني پديد مي آيد كه وسايل لوكس و تجمّلاتي براي ثروتمندان به وسيله تفاخر تبديل شود; امري كه امروزه به كمك گسترش ارتباطات و تبليغات وسيع رسانه هاي جمعي از مدها و وسايل فاخر و افزايش وسايل لوكس و قيمتي در جهان، عملي گرديده است. در اين وضعيت، به مرور زمان، احساس محروميت و نداري كساني را كه از امكانات اوليه برخوردار هستند، اما امكانات طبقه مرفّه را در اختيار ندارند، فراگرفته و به طور طبيعي احساس محروميت كساني كه از امكانات اوليه برخوردار نيستند نيز تشديد مي گردد.
منابع :

1ـ على اكبر دهخدا، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1372، ج 2، ص 2989.

2ـ همان.

3ـ باقر ساروخانى، دائرة المعارف علوم اجتماعى، تهران، كيهان، 1370، ج 1، ص 250.

4ـ آگ برن و نيم كوف، زمينه جامعه شناسى، ترجمه و اقتباس ا. ح. آريانپور، چ سيزدهم، تهران، گستره، 1380، ص 245.

5ـ نصراللّه آقاجانى، انحرافات و آسيب هاى اجتماعى از ديدگاه قرآن، پايان نامه كارشناسى ارشد جامعه شناسى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1381، ص 24 به نقل از: صديق سروستانى، جزوه «انحرافات و آسيب هاى اجتماعى».

6ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ قرآن، بيروت، دارالشاميه، 1412، ص 462 / احمدبن فارس، معجم مقاييس اللغة، بيروت، دارالجيل، 1411، ج 4، ص 444.

7ـ نيكلاس آبراكرامبى و ديگران، فرهنگ جامعه شناسى، ترجمه حسن پويان، تهران، چاپخش، 1376، ص 295.

8ـ همان.

9ـ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، چ هجدهم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1365، ج 3، ص 226.

10ـ دانشنامه امام على(عليه السلام)، زيرنظر على اكبر رشاد، مقاله على اصغر هادوى نيا، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1380، ص 208.

11ـ نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، چ پنجم، تهران، فقيه، 1379، ص 38.

12ـ نهج البلاغه، كلمات قصار 142، ص 160 / عبدالواحد آمدى، غررالحكم و دررالكلم، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1366، فصل 7 / آقاجمال خوانسارى، شرح غرر و درر، تصحيح ارموى، چ چهارم، تهران، دانشگاه تهران، 1366، ج 4، ص 592.

13ـ اكبر هاشمى رفسنجانى، تفسير راهنما، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1373، ج 11، ص 533.

14ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، چ سوم، تهران، كتابفروشى اسلاميه، 1373، ج 69، ص 47 / تاج الدين شعيرى، جامع الاخبار، قم، رضى، 1363، فصل 67، ص 110.

15ـ آقاجمال خوانسارى، پيشين، ج 2، ص 498، ش 3428.

16ـ محمّدتقى فلسفى، گفتار فلسفى جوان از نظر عقل و احساس، چ هجدهم، تهران، هيئت نشر معارف اسلامى، 1363، ص 238.

17ـ محمّدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، چ دوم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1362، ج 1، ص 406.

18ـ شيخ صدوق، خصال، قم، جامعه مدرسين، 1381، ج 1، ص 12.

19ـ شيخ صدوق، علل الشرايع، قم، داورى، ص 527.

20ـ محمّدباقر مجلسى، پيشين، ج 78، ص 12.

21ـ همان، ج 72، ص 47.

22ـ همان، ج 70، ص 246.

23ـ اكبر هاشمى رفسنجانى، پيشين، ج 9، ص 559.

24ـ ناصر مكارم شيرازى، پيشين، ج 3، ص 357.

25ـ همان، ج 14، ص 461 / فضل بن حسن طبرسى، مجمع البيان، چ دوم، تهران، ناصرخسرو، ج 7، ص 221.

26ـ ناصر مكارم شيرازى، پيشين، ج 15، ص 335.

27ـ محدث نورى; مستدرك الوسائل، چ دوم، قم، آل البيت، 1409، ج 2، ص 415/ محمّدباقر مجلسى، پيين، ج 72، ص 47.

28ـ عبدالواحد آمدى، پيشين، ج 2، ص 1599، ص 923 / آقاجمال خوانسارى، پيشين، ج 2، ص 9.

29ـ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، چ دوم، قم، كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى، 1404، ج 17، ص 86.

30ـ آقاجمال خوانسارى، پيشين، ج 4، ش 5894، ص 226 / عبدالواحد آمدى، پيشين، ج 1، ش 5894، ص 802 با ترجمه حسين شيخ الاسلامى.

31ـ محدث نورى، پيشين، ج 2، ص 415 / محمّدباقر مجلسى، پيشين، ج 72، ص 47.

32ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان، ترجمه محمّدباقر موسوى همدانى، قم، دارالعلم، ج 1، ص 351.

33ـ فرامرز رفيع پور، آنومى يا آشفتگى اجتماعى، تهران، سروش، 1378، ص 32.

34ـ تلخيص و اقتباس از: آنتونى گيدنز، جامعه شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، چ ششم، تهران، نشر نى، 1379، ص 162.

35ـ ر.ك. على سليمى، جامعه شناسى كجروى، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1380، ص 545.

36ـ فريده ممتاز، انحرافات اجتماعى نظريه ها و ديدگاه ها، تهران، شركت سهامى انتشار، 1381، ص 87.

37ـ على سليمى، پيشين، ص 449.

38ـ فريده ممتاز، پيشين، ص 100.

39ـ راب وايت و فيونا هينز، جرم و جرم شناسى (متن درسى نظريه هاى جرم و كجروى)، ترجمه على سليمى و همكاران، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1383، ص 219.

40ـ همان، ص 218.

41ـ يعقوب جعفرى، تفسير كوثر، قم، هجرت، 1374، ج 2، ص 25.

42ـ محسن قرائتى، تفسير نور، قم، مؤسسه درراه حق، 1374، ص 539.

43ـ ناصر مكارم شيرازى، پيشين، ج 2، ص 251.

44ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، پيشين، ج 15، ص 157.

45ـ اكبر هاشمى رفسنجانى، پيشين، ج 12، ص 263.

46ـ محمد دشتى، امام على و مسائل قضائى، تهران، سازمان تحقيقات نيروى مقاومت بسيج، 1380، ص 123.

47ـ ناصر مكارم شيرازى، پيشين، ج 6، ص 33 و ج 12، ص 100.

48ـ اكبر هاشمى رفسنجانى، پيشين، ج 10، ص 85.

49ـ عبدالمجيد معاديخواه، فرهنگ آفتاب، تهران، زره، 1373، ج 7، ص 4024 / محدث نورى، پيشين، ج 13، ص 152 / نهج البلاغه، ن 53، ص 1006.

50ـ عبدالمجيد معاديخواه، پيشين، ج 7، ص 4024 / شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربى، ج 27، ص 223 / ابن ابى الحديد، پيشين، ج 17، ص 58.

51ـ محمّد دشتى، پيشين، ص 123.

52ـ محدث نورى، پيشين، ج 8، ص 460.

53ـ سيدرضا صدر، دروغ، تهران، روزبه، 1341، ص 44.

54ـ نهج البلاغه، كلمات قصار 53، ص 415.

55ـ حسين شيخ الاسلامى، ترجمه غررالحكم، چ چهارم، قم، انصاريان، 1378، ص 1089 / محمّدباقر مجلسى، پيشين، ج 69، ص 53 / حسن ديلمى، اعلام الدين، قم، مؤسسة آل البيت، 1408، ص 159 / نهج البلاغه، كلمات قصار 3، ص 1113.

56ـ آقاجمال خوانسارى، پيشين، ج 5، ص 87 / حسين شيخ الاسلامى، پيشين، ج 2،ش 7517، ص 1153.

57ـ نهج البلاغه، فيض الاسلام، كلمات قصار 8، ص 1092.

58ـ ناصر مكارم شيرازى، پيشين، ج 12، ص 86.

59ـ محمّدباقر مجلسى، پيشين، ج 69، ص 47 / تاج الدين شعيرى، جامع الاخبار، قم، رضى، 1363، فصل 67، ص 110.

60ـ آقاجمال خوانسارى، پيشين، ج 4، ص 592 / عبدالواحد آمدى، پيشين، ج 1، ص 7150، ص 532.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیقآماده


ارتباط فقر با انحراف


فایل ورد


فایل word


مفهوم شناسی


گونه های فقر و انحراف در متون دینی


فقر و انحراف فكری


فقر و انحراف اخلاقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


farhangemrooz.com - ماهنامۀ فرهنگ امروز

ملاحظه‌ای درباره موانع توسعه در اندیشه سیدجواد طباطبایی

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی سید علی ...

کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید: جهت مکاتبه با دفتر، از ...

farhangemrooz.com - ماهنامۀ فرهنگ امروز

ملاحظه‌ای درباره موانع توسعه در اندیشه سیدجواد طباطبایی

ارتباط با دوست پسر، بعد از ازدواج | شهر سوال

شهر سوال ـ مدتی با پسری دوست بودم(هر دو تحصیلکرده و دارای کار خوب و در شرف ازدواج) و ...

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی سید علی ...

کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید: جهت مکاتبه با دفتر، از ...

نشانه های بسیار در نزدیک بودن ظهور امام زمان عج – مهدی بیا

نوشته زير مجموعه اي از نشانه هاي بسيار در نزديك بودن ظهور حضرت حجه ابن الحسن العسگري ...

پایگاه خبری در سیاهکل

با عرض سلام و تشکر از مردم خوب شهرم مطلب حاضر فایلی بود که در اختیار حقیر بود توضیحی ...

خودارضایی - آموزش ترک خودارضایی در پسران و دختران - مس به طلا

فیلم آموزشی ترک خودارضایی جلق زدن، درمان قطعی خودارضایی ، عوارض و فواید خودارضایی در ...

بهترین و جدیدترین مطالب پزشکی - حس بویایی قوی تر، طول عمر ...

محققان با انجام بررسی های لازم به این نتیجه رسیدند افرادی که در تشخیص بوها مشکل ...

farhangemrooz.com - ماهنامۀ فرهنگ امروز

ملاحظه‌ای درباره موانع توسعه در اندیشه سیدجواد طباطبایی

پيش گويي و غيب داني جنيان – سماموس

آیت الله خلیل منصوری رامسری به مدت ده سال در مرکزفرهنگ و معارف قرآن به تحقیق و پژوهش ...

فرهنگ واژ گان فارسی به پارسی

فرهنگ واژ گان فارسی به پارسی پیش گفتار در اینترنت و بصورت گسترشی فرهنگ واژه های ...

دانلود فایل فلش رید گرفته شده هواوی y560-u02 با cpu mtk بیلد c328b104 با باکس ولکانو