دانلود رایگان


تحقیق آماده در مورد ارتباط فقر با انحراف - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد ارتباط فقر با انحراف با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 29 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد ارتباط فقر با انحراف
عنوان : ارتباط فقر با انحراف
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 29 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :
چكيده 3
مقدمه 3
مفهوم شناسي 4
گونه هاي فقر و انحراف در متون ديني 5
1. فقر و انحراف فكري 5
2. فقر و انحراف اخلاقي 10
جمع بندي و نتيجه گيري 19
پيشنهادها 22
منابع 23

چکیده :
فقر زمينه و بستر مناسبي براي پيدايش بسياري از انحرافات است. بر اساس آموزه هاي دين مبين اسلام، فقر نه تنها بر كردار و رفتار افراد فقير تأثير منفي دارد، بلكه حتي بنيان هاي فكري و اعتقادي آنان را نيز مضطرب و لرزان مي سازد; چراكه كسب درجات بالاي ايمان نيازمند شناخت قوي و خرد ديني است. كسب اين امتيازات نيازمند فرصت ها، وسايل و امكاناتي است كه در شرايط عادي، فقرا از داشتن اين امكانات در حد مطلوب محرومند. هرچند اين ارتباط مطلق نيست و اغنيا هم دچار انحراف از نوع ديگر مي شوند، اما زمينه و بستر در شرايط فقر براي انحراف مساعدتر است.

تأثير ويرانگر فقر بر رفتار فقير به دليل تحقير، برچسب كجروي و بيگانگي نسبت به آداب و رسوم پذيرفته شده در جامعه مي باشد. علاوه بر اين، افراد محروم در بسياري موارد امكانات، وسايل و فرصت هاي موردنياز براي نيل به اهداف مشروع اجتماعي را در اختيار ندارند. اين بدان معنا نيست كه انحرافات در فقرا و فقيران خلاصه گردد، بلكه نوع، انگيزه، علل انحراف و كجروي ثروتمندان با فقرا تفاوت دارد; حتي كجروي ثروتمندان نسبت به نوع انحراف و كجروي فقرا زيان آورتر و ويرانگرانه تر مي باشد.

از سنخ شناسي انحرافات و كجروي فقرا معلوم مي شود كه كجروي آنان يا براي تأمين معيشت و يا ناشي از حقارت و ضعف اعتماد به نفس مي باشد. از اين رو، به هر ميزاني كه اين دو مشكل برطرف شود، به همان ميزان احتمال انحراف فقرا نيز كمتر خواهد شد.
مقدمه :
همواره در طول تاريخ بهره مندي از امكانات مادي براي بشر مهم و حياتي بوده است. گاهي براي به دست آوردن منابع ارزشمند و كمياب، كشمكش هايي بين انسان ها شكل گرفته است. به موازات افزايش جمعيت، كشمكش و تعارض براي تسلط بر منابع ارزشمند نيز فزوني يافت. در اين ميان، برخي به دلايلي همچون كمبود منابع و امكانات و وجود تزاحم در تقاضاهاي مردمان، عقب مانده و دچار فقر و محروميت گرديدند. در حالي كه عده اي ديگر توانستند امكانات بيشتري به دست آورده، فاصله چشمگيري را با ديگران ايجاد نمايند.

هرچند فاصله اندك و بسامان در يك جامعه نه تنها مشكل جدي فرا راه جامعه نخواهد نهاد، كه فوايدي نيز دارد; اما اگر اين فاصله زياد گردد، تبعات و نمودهاي دردناكي را در سطح جامعه خواهد داشت. اين مشكل در صورتي پيچيده تر خواهد شد كه معناي «نداري» در جامعه تغيير كرده و از فقدان امكانات ضروري زندگي، به فقدان هر آن چيزي كه طبقه مرفّه جامعه در اختيار دارند تبديل گردد. اين تغيير زماني پديد مي آيد كه وسايل لوكس و تجمّلاتي براي ثروتمندان به وسيله تفاخر تبديل شود; امري كه امروزه به كمك گسترش ارتباطات و تبليغات وسيع رسانه هاي جمعي از مدها و وسايل فاخر و افزايش وسايل لوكس و قيمتي در جهان، عملي گرديده است. در اين وضعيت، به مرور زمان، احساس محروميت و نداري كساني را كه از امكانات اوليه برخوردار هستند، اما امكانات طبقه مرفّه را در اختيار ندارند، فراگرفته و به طور طبيعي احساس محروميت كساني كه از امكانات اوليه برخوردار نيستند نيز تشديد مي گردد.
منابع :

1ـ على اكبر دهخدا، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1372، ج 2، ص 2989.

2ـ همان.

3ـ باقر ساروخانى، دائرة المعارف علوم اجتماعى، تهران، كيهان، 1370، ج 1، ص 250.

4ـ آگ برن و نيم كوف، زمينه جامعه شناسى، ترجمه و اقتباس ا. ح. آريانپور، چ سيزدهم، تهران، گستره، 1380، ص 245.

5ـ نصراللّه آقاجانى، انحرافات و آسيب هاى اجتماعى از ديدگاه قرآن، پايان نامه كارشناسى ارشد جامعه شناسى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1381، ص 24 به نقل از: صديق سروستانى، جزوه «انحرافات و آسيب هاى اجتماعى».

6ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ قرآن، بيروت، دارالشاميه، 1412، ص 462 / احمدبن فارس، معجم مقاييس اللغة، بيروت، دارالجيل، 1411، ج 4، ص 444.

7ـ نيكلاس آبراكرامبى و ديگران، فرهنگ جامعه شناسى، ترجمه حسن پويان، تهران، چاپخش، 1376، ص 295.

8ـ همان.

9ـ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، چ هجدهم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1365، ج 3، ص 226.

10ـ دانشنامه امام على(عليه السلام)، زيرنظر على اكبر رشاد، مقاله على اصغر هادوى نيا، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1380، ص 208.

11ـ نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، چ پنجم، تهران، فقيه، 1379، ص 38.

12ـ نهج البلاغه، كلمات قصار 142، ص 160 / عبدالواحد آمدى، غررالحكم و دررالكلم، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1366، فصل 7 / آقاجمال خوانسارى، شرح غرر و درر، تصحيح ارموى، چ چهارم، تهران، دانشگاه تهران، 1366، ج 4، ص 592.

13ـ اكبر هاشمى رفسنجانى، تفسير راهنما، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1373، ج 11، ص 533.

14ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، چ سوم، تهران، كتابفروشى اسلاميه، 1373، ج 69، ص 47 / تاج الدين شعيرى، جامع الاخبار، قم، رضى، 1363، فصل 67، ص 110.

15ـ آقاجمال خوانسارى، پيشين، ج 2، ص 498، ش 3428.

16ـ محمّدتقى فلسفى، گفتار فلسفى جوان از نظر عقل و احساس، چ هجدهم، تهران، هيئت نشر معارف اسلامى، 1363، ص 238.

17ـ محمّدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، چ دوم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1362، ج 1، ص 406.

18ـ شيخ صدوق، خصال، قم، جامعه مدرسين، 1381، ج 1، ص 12.

19ـ شيخ صدوق، علل الشرايع، قم، داورى، ص 527.

20ـ محمّدباقر مجلسى، پيشين، ج 78، ص 12.

21ـ همان، ج 72، ص 47.

22ـ همان، ج 70، ص 246.

23ـ اكبر هاشمى رفسنجانى، پيشين، ج 9، ص 559.

24ـ ناصر مكارم شيرازى، پيشين، ج 3، ص 357.

25ـ همان، ج 14، ص 461 / فضل بن حسن طبرسى، مجمع البيان، چ دوم، تهران، ناصرخسرو، ج 7، ص 221.

26ـ ناصر مكارم شيرازى، پيشين، ج 15، ص 335.

27ـ محدث نورى; مستدرك الوسائل، چ دوم، قم، آل البيت، 1409، ج 2، ص 415/ محمّدباقر مجلسى، پيين، ج 72، ص 47.

28ـ عبدالواحد آمدى، پيشين، ج 2، ص 1599، ص 923 / آقاجمال خوانسارى، پيشين، ج 2، ص 9.

29ـ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، چ دوم، قم، كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى، 1404، ج 17، ص 86.

30ـ آقاجمال خوانسارى، پيشين، ج 4، ش 5894، ص 226 / عبدالواحد آمدى، پيشين، ج 1، ش 5894، ص 802 با ترجمه حسين شيخ الاسلامى.

31ـ محدث نورى، پيشين، ج 2، ص 415 / محمّدباقر مجلسى، پيشين، ج 72، ص 47.

32ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان، ترجمه محمّدباقر موسوى همدانى، قم، دارالعلم، ج 1، ص 351.

33ـ فرامرز رفيع پور، آنومى يا آشفتگى اجتماعى، تهران، سروش، 1378، ص 32.

34ـ تلخيص و اقتباس از: آنتونى گيدنز، جامعه شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، چ ششم، تهران، نشر نى، 1379، ص 162.

35ـ ر.ك. على سليمى، جامعه شناسى كجروى، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1380، ص 545.

36ـ فريده ممتاز، انحرافات اجتماعى نظريه ها و ديدگاه ها، تهران، شركت سهامى انتشار، 1381، ص 87.

37ـ على سليمى، پيشين، ص 449.

38ـ فريده ممتاز، پيشين، ص 100.

39ـ راب وايت و فيونا هينز، جرم و جرم شناسى (متن درسى نظريه هاى جرم و كجروى)، ترجمه على سليمى و همكاران، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1383، ص 219.

40ـ همان، ص 218.

41ـ يعقوب جعفرى، تفسير كوثر، قم، هجرت، 1374، ج 2، ص 25.

42ـ محسن قرائتى، تفسير نور، قم، مؤسسه درراه حق، 1374، ص 539.

43ـ ناصر مكارم شيرازى، پيشين، ج 2، ص 251.

44ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، پيشين، ج 15، ص 157.

45ـ اكبر هاشمى رفسنجانى، پيشين، ج 12، ص 263.

46ـ محمد دشتى، امام على و مسائل قضائى، تهران، سازمان تحقيقات نيروى مقاومت بسيج، 1380، ص 123.

47ـ ناصر مكارم شيرازى، پيشين، ج 6، ص 33 و ج 12، ص 100.

48ـ اكبر هاشمى رفسنجانى، پيشين، ج 10، ص 85.

49ـ عبدالمجيد معاديخواه، فرهنگ آفتاب، تهران، زره، 1373، ج 7، ص 4024 / محدث نورى، پيشين، ج 13، ص 152 / نهج البلاغه، ن 53، ص 1006.

50ـ عبدالمجيد معاديخواه، پيشين، ج 7، ص 4024 / شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربى، ج 27، ص 223 / ابن ابى الحديد، پيشين، ج 17، ص 58.

51ـ محمّد دشتى، پيشين، ص 123.

52ـ محدث نورى، پيشين، ج 8، ص 460.

53ـ سيدرضا صدر، دروغ، تهران، روزبه، 1341، ص 44.

54ـ نهج البلاغه، كلمات قصار 53، ص 415.

55ـ حسين شيخ الاسلامى، ترجمه غررالحكم، چ چهارم، قم، انصاريان، 1378، ص 1089 / محمّدباقر مجلسى، پيشين، ج 69، ص 53 / حسن ديلمى، اعلام الدين، قم، مؤسسة آل البيت، 1408، ص 159 / نهج البلاغه، كلمات قصار 3، ص 1113.

56ـ آقاجمال خوانسارى، پيشين، ج 5، ص 87 / حسين شيخ الاسلامى، پيشين، ج 2،ش 7517، ص 1153.

57ـ نهج البلاغه، فيض الاسلام، كلمات قصار 8، ص 1092.

58ـ ناصر مكارم شيرازى، پيشين، ج 12، ص 86.

59ـ محمّدباقر مجلسى، پيشين، ج 69، ص 47 / تاج الدين شعيرى، جامع الاخبار، قم، رضى، 1363، فصل 67، ص 110.

60ـ آقاجمال خوانسارى، پيشين، ج 4، ص 592 / عبدالواحد آمدى، پيشين، ج 1، ص 7150، ص 532.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیقآماده


ارتباط فقر با انحراف


فایل ورد


فایل word


مفهوم شناسی


گونه های فقر و انحراف در متون دینی


فقر و انحراف فكری


فقر و انحراف اخلاقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴

با دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

Refaghate Kargari - رفاقت کارگری

تفکیک کار مولد از کار غیرمولد گامی در راستای اتحاد طبقاتی کارگران و زحمت‌کشان

قانون جذب را خیلی جدی بگیریم

سلام . منم با شما کاملا موافقم . واقعا قانون جذب در زندگی رعایت میشه . موفق و سلامت باشید .

ارتباط با دوست پسر، بعد از ازدواج | شهر سوال

شهر سوال ـ مدتی با پسری دوست بودم(هر دو تحصیلکرده و دارای کار خوب و در شرف ازدواج) و ...

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی سید علی ...

کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید: جهت مکاتبه با دفتر، از ...

Bourse News

کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی سید علی ...

کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید: جهت مکاتبه با دفتر، از ...

Bourse News

کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی سید علی ...

کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید: جهت مکاتبه با دفتر، از ...

قانون جذب را خیلی جدی بگیریم

سلام . منم با شما کاملا موافقم . واقعا قانون جذب در زندگی رعایت میشه . موفق و سلامت باشید .

دکترین مهدویت چیستی، خاستگاه، ضرورتها وراهکارها

دکترین مهدویت چیستی، خاستگاه، ضرورتها وراهکارها. نويسنده: قنبرعلي صمدي ارزگاني*

فرهنگ واژ گان فارسی به پارسی

فرهنگ واژ گان فارسی به پارسی پیش گفتار در اینترنت و بصورت گسترشی فرهنگ واژه های ...

بررسی خاستگاه و عوامل پیدایش صوفی گری در اسلام

چکیده. مقدمه. وجه نامگذاری تصوّف. پیشینه‌ی تاریخی تصوّف. خاستگاه و زمینه های پیدایش ...

ارتباط با دوست پسر، بعد از ازدواج | شهر سوال

شهر سوال ـ مدتی با پسری دوست بودم(هر دو تحصیلکرده و دارای کار خوب و در شرف ازدواج) و ...

Bourse News

کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:

گزارشی از سفربه روستای"ایستا"محل زندگی فرقه اهل توقف

پایگاه 598 - رضا مهاجر/ فکر کنید که به تعطیلات مى‏روید و مى‏خواهید چند روزى را در طبیعت ...

سهام عدالت ، ثبت نام و پیگیری سود سهام عدالت | آسمونی

سهام عدالت که در سال 95 آغاز رسمی خود را داشت، در میان طرح‌های اقتصادی دولتی با شعار ...

ارتباط با دوست پسر، بعد از ازدواج | شهر سوال

شهر سوال ـ مدتی با پسری دوست بودم(هر دو تحصیلکرده و دارای کار خوب و در شرف ازدواج) و ...

پاورپوینت پودمان چهارم کار و فناوری پایه هشتم: صنایع دستى (بافت)